Харилцагчийн төлбөр тооцооны дансны гарын үсгийн баталгааны маягт
Данснаас мөнгө хүссэн өргөдөл

Арилжаанд оролцогчдын судалгаа

Анхдагч
2016.09.20-09.27
2017.02.07-02.23
2017.01.01-01.31
2017.01.01-12.31
Анхдагч
2017.02.07-02.23
2017.01.10-01.31
2017.01.01-12.31
2017.01.01-06.30

ЗГҮЦ-ны төлбөрийн хуваарь

Код Хугацаа Төрөл
9161-ЗГЭБ-1026-432 2018-03-16 Хүүгийн төлбөр
9158-ЗГЭБ-1040-429 2018-03-16 Хүүгийн төлбөр
9148-ЗГЭБ-1096-419 2018-03-16 Хүүгийн төлбөр
1197-ЗГЭБ-У-104-375 2018-04-05 Хүүгийн төлбөр
1121-ЗГХЭ-У-156-299 2018-04-14 Хүүгийн төлбөр

Чухал холбоосууд