Компанийн нэр өөрчлөгдлөө

2020-04-03 16:03   Уншсан тоо: 1551

"Арилжааны төлбөр тооцоо ҮЦК" ХХК-ийн үйл ажиллагааны чиг үүрэгт өөрчлөлт орсонтой холбоотой Хувьцаа эзэмшигчийн 2020 оны 3-р сарын 22-ны өдрийн 59 тоот тушаалаар оноосон нэрийг "Монголын үнэт цаасны клирингийн төв" ХХК болгон өөрчлөх шийдвэр гарсныг холбогдох байгууллагуудад бүртгүүлэн баталгаажууллаа.