МҮЦКТ-ийн ТУЗ-ийн хурлаар клирингийн гишүүдээс авах шимтгэлийн хувь хэмжээнд өөрчлөлт оруулахаар боллоо

2021-02-10 16:36   Уншсан тоо: 134

Монголын үнэт цаасны клирингийн төвийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021.02.09-ний өдрийн 01 тоот тогтоолоор "Үнэт цаасны клирингийн журам"-д нэмэлт өөрчлөлт оруулж клирингийн үйлчилгээний шимтгэл тооцох арга, хувь хэмжээнд өөрчлөлт оруулсан бөгөөд журмын нэмэлт өөрчлөлтийг Санхүүгийн зохицуулах хороонд батламжуулахаар хүргүүлээд байна.

Санхүүгийн зохицуулах хороо батламжилсан өдрөөс журмын өөрчлөлт хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхлэнэ.

 

 

"Монголын үнэт цаасны клирингийн төв" ХХК

2020.02.10