Байгууллагын танилцуулга

 Монгол улсын Засгийн газрын 2015 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 147 дугаар тогтоол, үнэт цаас, хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх бодлогын хүрээнд Сангийн сайдын 2015 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн №280 дугаар тушаал, Сангийн сайдын 2016 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 138, 139 дүгээр тушаалын дагуу "Үнэт цаасны төлбөр тооцоо төвлөрсөн хадгаламжийн төв" ТӨХХК-ийн өөрчлөн зохион байгуулж, арилжааны төлбөр тооцоо гүйцэтгэх чиг үүрэг бүхий зуун хувь төрийн өмчит "Арилжааны төлбөр тооцоо" ТӨХХК-ийг үүсгэн байгуулсан.
 

                   Өмчийн хэлбэр: 100% төрийн өмчтэй, Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани (ТӨХХК)