Байгууллагын танилцуулга

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Үнэт цаасны арилжааны тооцоо, төлбөрийн үйл ажиллагааг олон улсын стандартын дагуу зохистой гүйцэтгэж, хөрөнгийн захын хөгжлийн тогтвортой өсөлтийг дэмжинэ

АЛСЫН ХАРАА

IOSCO-ийн стандартыг хангасан CCP (Central Counterpary) клирингийн байгууллага болно

ҮНЭТ ЗҮЙЛС

    • Түүх, мэдлэг, туршлага
    • Мэргэшсэн баг хамт олон
    • Бизнесийн хамтрагч, харилцагч
    • Тооцооны болон төлбөрийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл

ЗАРЧМУУД

    • Хууль дүрэм, олон улсын стандартыг чанд мөрдөх 
    • Шударга, шуурхай, ил тод, нээлттэй байх
    • Зөв үзэл, бүтээлч сэтгэлгээг дэмжин хөгжүүлэх

УРИА

    • Итгэлтэй ирээдүйн төлөө

Монгол улсын Засгийн газрын 2015 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 147 дугаар тогтоол, үнэт цаас, хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх бодлогын хүрээнд Сангийн сайдын 2015 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн №280 дугаар тушаал, Сангийн сайдын 2016 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 138, 139 дүгээр тушаалын дагуу "Үнэт цаасны төлбөр тооцоо төвлөрсөн хадгаламжийн төв" ТӨХХК-ийн өөрчлөн зохион байгуулж, арилжааны төлбөр тооцоо гүйцэтгэх чиг үүрэг бүхий зуун хувь төрийн өмчит "Арилжааны төлбөр тооцоо" ТӨХХК-ийг үүсгэн байгуулсан.
 

                   Өмчийн хэлбэр: 100% төрийн өмчтэй, Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани (ТӨХХК)