Байгууллагын түүх

Байгууллагын түүхэн товчоо

  • 1991 оны 1 дүгээр сарын 18-ний өдрийн ЗГ-ын 22 дугаар тогтоолоор Монголын Хөрөнгийн Бирж байгуулагдаж, МХБ-ийн Төлбөр тооцоо, хадгаламжийн алба нэртэй анх үүсэн байгуулагджээ.
  • 1999 онд Төлбөр тооцооны системийн шинэчлэл явагдав.
  • 2003 оны 3 дугаар сарын 16-ний өдрийн ЗГ-ын т 72 дугаар тогтоолоор Үнэт цаасны төлбөр тооцоо төвлөрсөн хадгаламжийн төв байгуулагдав.
  • 2007 онд Төлбөр тооцоо хадгаламжийн системийг шинэчлэн E-Clearing House системийг нэвтрүүлэв.
  • 2010 онд Бэлэн бус төлбөр тооцоонд шилжив.
  • 2011 онд Монгол банкны оролцогчоор бүртгэгдэж RTGS системд холбогдов.
  • 2012 онд "МИЛЛЕННУМ АЙ ТИ" систем нэвтэрснээр Төлбөр гүйцэтгэх банкнууд бий болов.
  • 2016 онд "ҮЦТТТХТ" ХХК-ийг өөрчлөн зохион байгуулж, "Арилжааны төлбөр тооцоо" ХХК байгуулагдав.