Байгууллагын түүх

 • 1991 оны 1 дүгээр сарын 18-ний өдрийн ЗГ-ын 22 дугаар тогтоолоор Монголын Хөрөнгийн Бирж байгуулагдаж, МХБ-ийн Төлбөр тооцоо, хадгаламжийн алба нэртэй анх үүсэн байгуулагджээ.

 • 1999 онд Төлбөр тооцооны системийн шинэчлэл явагдав.

 • 2003 оны 3 дугаар сарын 16-ний өдрийн ЗГ-ын т 72 дугаар тогтоолоор Үнэт цаасны төлбөр тооцоо төвлөрсөн хадгаламжийн төв байгуулагдав.

 • 2007 онд Төлбөр тооцоо хадгаламжийн системийг шинэчлэн E-Clearing House системийг нэвтрүүлэв.

 • 2010 онд Бэлэн бус төлбөр тооцоонд шилжив.

 • 2011 онд Монгол банкны оролцогчоор бүртгэгдэж RTGS системд холбогдов.

 • 2012 онд "МИЛЛЕННУМ АЙ ТИ" систем нэвтэрснээр Төлбөр гүйцэтгэх банкнууд бий болов.

 • 2016 онд "ҮЦТТТХТ" ХХК-ийг өөрчлөн зохион байгуулж, "Арилжааны төлбөр тооцоо" ХХК байгуулагдав.

 • 2017 онд Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2017 оны 4-р сарын 12-ны өдрийн 73 тоот тогтоолоор үнэт цаасны арилжааны тооцооны болон төлбөрийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл олгов.

 • 2018 онд

  • Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг 4.0 тэрбум төгрөг болгон нэмэгдүүлэв.

  • Банк хоорондын их дүнтэй гүйлгээний RTGS  системийн II хувилбарт шилжив.

  • ACG (Asia Pacific Central Securities Depository Group) олон улсын байгууллагын гишүүнээр элсэв.

 • 2019 онд RTGS II-ACH+ Төлбөр тооцооны системийн шинэчлэл хйигдэв. 

 • 2020 онд

  • Үнэт цаасны дараа төлбөрт тооцооны Т+2 горим, төлбөрийн эсрэг нийлүүлэлт зарчмыг нэвтрүүлэхтэй холбоотойгоор компанийн үйл ажиллагааны чиглэлд өөрчлөлт орж клирингийн үйл ажиллагааг гүйцэтгэж, арилжааны хэлцлийн эрсдэлгүй байдлыг хангах зорилготойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

  • Үйл ажиллагааны чиглэлд өөрчлөлт орсноор 2020 оны 3-р сарын 25-ны өдрийн СЗХ-ны 147-р тогтоолоор хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ болон оноосон нэрийг өөрчлөх тухай шийдвэр гарч "Монголын үнэт цаасны клирингийн төв" ХХК болов.