Тооцооны үйл ажиллагаа

•Үнэт цаасны арилжааны дараа арилжаанд оролцогч талуудын гэрээ, хэлцлийн дагуу төлбөл зохих төлбөрийг хэлцэл тус бүрээр болон нэгдсэн байдлаар тодорхойлж, холбогдох санхүүгийн бүртгэл, тооцооллыг хийж үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжааны төлбөр тооцоог Т+0 өдөр, DvP1 зарчимд, үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлийн арилжааны төлбөр тооцоог Т+1 өдөр, DvP2 зарчимд тулгуурлан гүйцэтгэж байна;

•Төлбөр хийгдэх бэлтгэлийг ханган, мөнгөн төлбөр гүйцэтгэх даалгаврыг ҮЦК болон Төлбөр гүйцэтгэх банкуудад, үнэт цаасны шилжүүлэг хийх төлбөрийн даалгаврыг Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагад илгээж байна.

                                                                                                                                                                                                       /Сая төгрөгөөр/

   Он

  Нийт арилжааны дүн

Хоёрдогч зах зээлийн арилжааны төлбөр тооцооны цэвэршүүлсэн дүн

 Худалдаа хөгжлийн банк

Голомт банк

ХААН банк

Хас банз

Ариг банк

Нийт

 2016

 52,605.0

      3,261.3

      3,640.2

         707.1

      1,349.4

-  

      8,958.0

 2017

222,691.2

      6,694.5

      5,294.0

   10,070.1

      5,678.9

-  

   27,737.5

 2018

213,779.7

      8,357.5

      7,228.1

      5,886.2

   11,923.9

-  

   33,395.7

 2019-III

69,482.0

      2,554.0

      4,899.3

      2,315.1

      2,268.4

   0.0

   12,036.9

 

558,557.9

   20,867.4

   21,061.6

   18,978.5

   21,220.6

   0.0

   82,128.1