Судалгаа

Арилжаанд хөрөнгө оруулагчдын судалгаа

2020.01.01-2020.04.30
2019.07.01-2019.09.30
1995.01.01-2020.12.31
Survey of foreign investors involved in the MSE trade
МХБ-ийн арилжаанд оролцсон гадаадын хөрөнгө оруулагчдын судалгаа

Хувьцаа /Анхдагч/

2019.01.01-2019.12.31
2017.01.01 - 2019.04.30
2019.01.01-2019.02.28
2018.01.01 - 2018.12.31
2018.01.01-2018.11.27
2018.03.13-06.19 /Нийт/
2018.03.13-06.19 /Дотоод/
2018.03.13-06.19 /Гадаад/
2017 он
2016.09.20-09.27
2017.02.07-02.23
2017.01.01-01.31
2017.01.01-12.31
2017.01.01-06.30
2016.12.06-12.27
2016.11.01-11.29
2016.10.04-10.25
2016.09.20-09.27
20170101-1231
20160416-1231
АйТүүлс 2017.11.15

Хувьцаа /Хоёрдогч/

2019.01.01-2019.12.31
20170101-0630

Засгийн газрын үнэт цаас /Анхдагч/

2019.01.1-2019.02.28
2018.01.01 - 2018.12.31
2018.01.01-2018.11.27
2017 он
2017.02.07-02.23
2017.01.10-01.31
2017.01.01-12.31
2017.01.01-06.30
2016.12.06-12.27
2016.11.01-11.29
2016.10.04-10.25
2016.09.20-09.27
2016.04.04-04.25

Засгийн газрын үнэт цаас /Хоёрдогч/

2019.01.01-2019.12.31

Компанийн үнэт цаас /Анхдагч/

2018.01.01 - 2018.12.31
2018.01.01-2018.11.27
2017 on
2017.01.01-12.31

Компанийн үнэт цаас /Хоёрдогч/

Одоогоор мэдээлэл оруулаагүй байна